Total Pageviews

Thursday, June 16, 2011

Clothes of Chinese Ethnic Minorities

There are 56 minorities in China, except for Han minority, there are 55 ethnic minorities, different minorities live in different regions and forming their own distinctive manners and customs. Also they have their own peculiar food and beautiful clothes. These ethnic minorities are Mongolian, Hui, Tibetan, Uygur, Miao, Yi, Zhuang, Buyi, Korean, Manchu, Dong, Yao, Bai, Tujia, Hani, Kazak, Dai, Li, Lisu, Wa, She, Gaoshan, Lahu, Shui, Dongxiang, Naxi, Jingpo, Kirgiz, Tu, Daur, Mulam, Qiang, Blang, Salar, Maonan, Gelos, Xibe, Achang, Pumi family, Tajik, Nu, Ozbek, Russian, Ewenki, Deang, Bonan, Yugur, Jing, Tatar, Drung, Oroqen, Hoche, Monba, Lhoba and Jino. The most well-known ethnic minority clothes are Mongolian, Hui, Tibetan, Manchu, etc. Now be prepared that I will give a feast to your eyes of glamorous China ethnic minorities and more on Onlinechinatours.
Taditional clothes of Han nationality

Clothes of Chinese Ethnic Minorities

Bai nationality

Oroqen nationality

Hani nationality
Hezhe nationality

Hui nationality

Jing nationality
Kazak nationality
Korean nationality

Li nationality

Lisu nationality
Manchu
Shui nationality

Tajik nationality

Tibetan

Miao nationality

Mongolian
Naxi nationality
Tujia nationality

Va nationality

Uyghur nationality
Yi nationality

Yugur nationality

Zhuang nationality

Qiang nationality

She nationality

Blang nationality
Buyei nationality
Dai nationality
Dong nationality

No comments:

Post a Comment